Strona główna

Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Dziekanowie Leśnym serdecznie dziękuje firmie Marolex Sp. Z o.o. z Dziekanowa Leśnego za podarowanie spryskiwaczy do płynów dezynfekujących.

Wszystkie przedszkola w Gminie Łomianki będą otwarte w trakcie wakacji przez 6 tygodni.

Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrak zdecydowała, że wszystkie łomiankowskie przedszkola samorządowe będą pracowały w okresie wakacji aż przez 6 tygodni. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zrezygnowano z trzytygodniowych dyżurów, które wiązały się z migracją dzieci między placówkami.

Decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników placówek. Sześciotygodniowy dyżur pozwoli na uczęszczanie dziecka wyłącznie do jednej placówki.

Przedszkolaki będą mogły od 20 lipca do 28 sierpnia br. uczęszczać do swojego przedszkola. Jedynie przez 2,5 tygodnia w okresie wakacyjnym placówki pozostaną zamknięte. Przedszkola nie będą prowadziły zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w naszej gminie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych (uregulowana w Zarządzeniu Nr WAO.0050.9.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 16 stycznia 2020 r.) wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Ponadto nie możemy zapominać o obowiązujących Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r., które wciąż ograniczają liczbę dzieci w grupach.

Przedszkola, które wznowiły swoją działalność pracują w nowym reżimie sanitarnym, którego w dalszym ciągu należy bezwzględnie przestrzegać. Trudno przewidzieć jaka sytuacja epidemiczna będzie w trakcie miesięcy wakacyjnych i jakie będą obowiązywały wytyczne, dlatego zasady umożliwiające zapisanie dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze podczas wakacji przekażemy Państwu w następnych komunikatach (w drugiej połowie czerwca br.).

Złożone dotychczas przez Państwa wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny pozostają więc w zawieszeniu. 26 maja br.  nie zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny, a Zarządzenie nr WAO.0050.9.2020 Burmistrza Łomianek będzie uchylone. Wprowadzone zostaną nowe zasady przyjęć do przedszkoli podczas wakacji.
W związku z powyższym, w drugiej połowie czerwca poinformujemy Państwa jak można zapisać dziecko do swojego przedszkola w okresie wakacji i jak placówki będą funkcjonowały. Liczymy, że wkrótce poznamy nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które pozwolą dostosować przedszkola na czas pracy w okresie wakacji.

——————————————————————————————————————–

Zakończono rekrutację. Wielu kandydatów nie zostało przyjętych z braku miejsc.

15 maja br. ogłoszono listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Liczba kandydatów znacznie przewyższyła liczbę wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stąd bardzo wielu kandydatów nie zostało przyjętych.

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Co dalej?

Aby zgodnie z zapisami prawa umożliwić wszystkim dzieciom odbycie wychowania przedszkolnego, przygotowano procedurę do ogłoszenia otwartego konkursu na  realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, przez placówki niepubliczne. Placówka niepubliczna wyłoniona w konkursie będzie pracowała  na warunkach takich, jak przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łomianki. 

Kiedy?

Warunkiem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację powyższego zadania jest posiedzenie Rady Miejskiej w Łomiankach, dokonanie zmian w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Konieczne jest wprowadzenie nowego zadania do realizacji.  
Brak sesji Rady Miejskiej uniemożliwia realizację wielu gminnych zadań, w tym między innymi rozpoczęcie procedury wyboru placówki niepublicznej, w której Państwa pociechy będą mogły realizować wychowanie przedszkolne.  

Czekamy na sesję. 

Po zwołaniu sesji Rady Miejskiej i przyjęciu przez radnych koniecznych uchwał gmina będzie mogła rozpocząć procedurę wyboru placówki niepublicznej. Zatem pozostaje liczyć na szybkie zwołanie sesji. Sama realizacja procedury wymaga czasu, stąd możliwość jak najszybszego jej rozpoczęcia jest bardzo ważna. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, żeby Państwa dzieci/podopieczni mogły od września rozpocząć wychowanie przedszkolne. 


Anna Grabowska
Wydział Edukacji

——————————————————————————————————————–

Szanowni rodzice/opiekunowie prawni,

od poniedziałku 18 maja 2020 r. otwieramy przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Placówki będą pracować w reżimie sanitarnym.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii COVID-19.

Warunkiem do ewentualnego przyjęcia Państwa dziecka, jest niezbędne zapoznanie się z ww. Procedurami (dostępne w każdej szkole/przedszkolu) i bezwzględne ich przestrzeganie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych niż możliwości danej szkoły/przedszkola nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte. Musimy brać pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. liczby dzieci w grupach, powierzchni sal oraz możliwości kadrowych placówek. 

Anna Grabowska -Główny specjalista ds. oświaty
 

—————————————————————————————————————–

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję iż zgodnie z zapisem: § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki wznawiają działalność stacjonarną już 18 maja 2020 r.  Będą pracowały w godz. 7.00-17.00 w nowym reżimie sanitarnym, który określił Główny Inspektor Sanitarny oraz Minister Zdrowia.
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak wydała Zarządzenie nr WAO.0050.78.2020 z 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury pierwszeństwa przyjęć do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z uwagi na ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r.

Dyrektorzy przedszkoli i szkół wprowadzili Procedury Bezpieczeństwa na terenie swoich placówek oświatowych w okresie Pandemii COVID-19.
Od 14 maja br. będą udostępnione i przyjmowane Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do pobrania ze stron internetowych przedszkoli i szkół podstawowych).
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentami, w szczególności procedurami, które będą obowiązywać w naszych placówkach, a także z procedurą przyjęć Państwa dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Chętnych do przyprowadzenia swojego dziecka do placówki prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy bezpośrednio z przedszkolem/szkołą, do której dotychczas uczęszczało dziecko.
Przypominamy, że w pierwszej kolejności z przyjęcia będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Anna Grabowska – Główny specjalista ds. oświaty

Rodziców zdecydowanych wysłać dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym od 18 maja 2020 r. prosimy o zapoznanie się z
PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 2 W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. AKINSA 8 W OKRESIE PANDEMII COVID-19, a następnie pobranie kompletu dokumentów (oświadczenia, deklaracje, klauzula informacyjna), wypełnienie (złożenie podpisu obydwojga rodziców/opiekunów prawnych),  zrobienie skanu lub zdjęcia i wysłanie na adres: ps2dl@edulomianki.pl do 15 maja 2020 r. do godziny 10.00.


KOMUNIKAT

Wszelkich informacji dotyczących stanu epidemicznego również w
zakresie działań oświatowych w Gminie Łomianki należy szukać na
stronie www.lomianki.pl w zakładce komunikaty

——————————————————————————————————————–

Dyżur wakacyjny w przedszkolach – składanie wniosków!

Szanowni Państwo

W związku z dalszym zamknięciem szkół i przedszkoli składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny odbywać się będzie drogą elektroniczną, w terminie
od 4 do 15 maja 2020 r.

Dokumenty związane z dyżurem wakacyjnym (wniosek, pobrany wcześniej z przedszkola macierzystego + załączniki, tj. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pozostawaniu w zatrudnieniu oraz niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur) prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres placówki, do której rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko na dyżur.

UWAGA! Jeśli rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia i przesyła wniosek do każdej placówki osobno.

dane kontaktowe: https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/edukacja/7327,Mapa-placowek-oswiatowych.html

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z przedszkolem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie w momencie zwolnienia miejsca zostaną opublikowane w przedszkolach 26 maja 2020 r.

——————————————————————————————————————


21.04.2020 r.

Trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Łomianki, że zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości dnia 27 kwietnia br. o godz. 14.00.

Listy będą dostępne w systemie elektronicznej rekrutacji oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne.

Rodzice/opiekunowie prawni w terminie od 27 kwietnia do 8 maja br. zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenia należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie (skan lub zdjęcie) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail przedszkola / szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 14.00.

——————————————————————————————————————

Dyżur wakacyjny w przedszkolach !

Szanowni Państwo

W związku z trwającym zamknięciem szkół i przedszkoli wydawanie wniosków na dyżur wakacyjny odbywać się będzie drogą elektroniczną, w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani dyżurem wakacyjnym dla swojego dziecka proszeni są o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00-13.00) lub e-mailowy
z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, w celu uzyskania wniosku do wypełnienia.

Przedszkole macierzyste, do którego uczęszcza dziecko przekaże na adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych wniosek wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

——————————————————————————————————————–

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

——————————————————————————————————————–

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

AKTUALNA PROCEDURA

SKŁADANIA DOKUMENTÓW

PODCZAS REKRUTACJISzanowni Państwo

W związku z czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli prosimy o zapoznanie się z aktualną procedurą składania dokumentów podczas rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Dokumenty związane z rekrutacją elektroniczną (wygenerowany wniosek +załączniki) prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres placówki pierwszego wyboru.

Nasz adres e-mail: ps2dl@edulomianki.pl

Telefon: 22 427 65 56

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z placówką pierwszego wyboru w celu ustalenia dalszego postępowania.Szanowni Państwo

W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i innych placówek, spowodowanym zwiększoną liczbą zachorowań na korona wirusa, apelujemy do Państwa o to, żeby dzieci  w tym czasie pozostały w domach.

TO NIE JEST CZAS NA SPOTKANIA TOWARZYSKIE DZIECI, NA WIZYTY W CENTRACH HANDLOWYCH, MC DONALDACH, PLACACH ZABAW CZY INNYCH MIEJSCACH, GDZIE SĄ DUŻE SKUPISKA LUDZI.

Chodzi o to by nie doprowadzić do sytuacji takiej, jak we Włoszech, w której społeczeństwo zbagatelizowało zalecenia ze strony władz i wykorzystało ten wolny czas na spotkania towarzyskie w miejscach publicznych.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkim zdrowia.

Proces rekrutacyjny do przedszkola w systemie Vulcan

kliknij aby dokonać rekrutacji19 listopada zostanie uruchomiony telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon będzie dostępny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w każdą środę i czwartek od 12.00 do 15.00 oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

W przypadku nieobecności osoby dyżurującej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zastrzega sobie prawo do wyłączenia telefonu danego dnia, po wcześniejszej informacji.


Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że właśnie dziś ruszyła nasza strona internetowa.
Będą w niej zamieszczane najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola jak również informacje dla rodziców i innych osób zainteresowanych.
Serdecznie zachęcamy do korzystania ze strony.

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym