Strona główna

Szanowni Państwo!

Nasze przedszkole przystępuje do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Razem na święta”.

Organizujemy zbiórkę na rzecz Fundacji Ochrony Zwierząt w Łomiankach.

Potrzebne są:

– Karma sucha dla kotów sterylizowanych,

– Karma sucha i mokra (puszki, saszetki) dla psów,

– Koce polarowe,

– Szaliki polarowe,

Zbiórka potrwa do dnia 18.12.2020r.

Bardzo prosimy o wsparcie i przyłączenie się do zbiórki darów dla potrzebujących zwierząt.

Przyniesione dary prosimy składać w przedsionku do specjalnie przygotowanego pudełka.

——————————————————————————————————————–

dyplomszkoladohymnu2020

Nasze Przedszkole, tak jak w zeszłym roku weźmie udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

*******************************************************************************************

Nasze Przedszkole włączyło się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Szkoła Pamięta”.

Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Gazetka wykonana w ramach akcji “Szkoła pamięta”. Przedstawia miejsca pamięci bohaterów z naszego regionu.

********************************************************************************************

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Drodzy Rodzice

nasze przedszkole przyłącza się do kampanii ,, 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci to propozycja z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach kampanii Zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych (tel.227519057 wew.117) oraz on-line (Skype – ops@opslomianki.pl) z pracownikami Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny i Punktu Interwencji Kryzysowej, którzy chętnie podzielą się z Państwem doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie procedury Niebieskie Karty oraz przeciwdziałania przemocy. Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia również w czasie kampanii 19 Dni dyżury telefoniczne w Telefonie Zaufania dla dzieci i młodzieży (tel. 880-330-264) oraz dyżury telefoniczne dla rodziców i opiekunów (tel.227519057 wew.117), Szanowni Państwo naszym wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące dzieci –krzywdę, strach, ból, cierpienie… to wszystko nie powinno dotykać naszych dzieci.

W czasie kampanii mobilizujemy się do jeszcze lepszej współpracy i ochrony dzieci by eliminować niepożądane zjawiska, połączmy się we wspólnym, trwającym 19 dni działaniu by budować lepszy świat dla naszych dzieci. Świat bez przemocy.

Niewątpliwie jednym z kluczy do rozwiązywania wskazanych problemów jest edukacja-podnoszenie wiedzy i świadomości z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wokół takich wydarzeń koncentrujmy nasze działania.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej broszurą.

Gadki broszura

GADKI_broszura

Powietrze-PDF

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebranie odbędzie się na stołówce przedszkolnej – wejście dla rodziców od strony parkingu. Przychodzi jeden rodzic do jednego dziecka, w rękawiczkach i osłoną na usta i nos, bez dzieci.

Gr. 6 – 03.09 (czwartek) godz. 17.00

Gr. 5 – 4.09 (piątek) godz. 17.00

Gr. 3 – 7.09 (poniedziałek) godz. 17.00

Gr. 2 – 08.09 (wtorek) godz. 17.00

Gr. 4 – 9.09 (środa) godz. 16.30

Gr. 7 – 10.09 (czwartek) godz. 17.00

Gr. 1 – 11.09 (piątek) godz. 16.00  

Procedury-bezpieczeństwa-Covid-AKtualne

Załączniki:

Zał. 4

Zał. 5
Zał. 6
Zał. 7


Uczniowie wracają do szkół i przedszkoli.

Nawet najbardziej przemyślane procedury nie zastąpią odpowiedzialnych zachowań i bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

1 września uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w przedszkolach i szkołach – taką decyzję podjął polski rząd. Minister Edukacji Narodowej przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Niestety wszystkie wytyczne, nawet te szczegółowe są wciąż bardzo ogólne.

Najważniejsze jest wciąż bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Wszyscy jednak mamy świadomość, że niemożliwe jest bezwzględne zachowanie dystansu. Szkolne klasy, korytarze, szatnie wciąż pozostaną dokładnie tych samych rozmiarów co przed epidemią. Dlatego właśnie dyrektorzy łomiankowskich szkół i przedszkoli dopracowują wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły/przedszkola w czasie epidemii dostosowane do warunków każdej z placówek. Każda placówka zabezpieczyła już na swoim terenie izolatorium, do którego przeniesiony może być uczeń, u którego w trakcie zajęć wystąpią objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem. Dyrektorzy naszych placówek przygotowali również warianty pracy, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia. W takim przypadku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły/przedszkola i organ prowadzący podejmą decyzję o przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny” tzw. wariant B lub C. Uzależnione to będzie również od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatnie do występujących okoliczności.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo uczniów, przedszkolaków i nauczycieli.

Bez względu na to, jak dobre procedury wdrożą dyrektorzy szkół/przedszkoli nikt nie zagwarantuje, że nie zdarzy się przypadek zachorowania na terenie którejś z placówek. Pamiętajmy, że zachorowań na Covid-19 jest w Polsce bardzo dużo.

Drogi Rodzicu/Opiekunie w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

  • Przed wyjściem dziecka do szkoły/przedszkola sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 37,5 stopnia będzie natychmiast izolowany i odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
  • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19,
  • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
  • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę – będziemy ich bezwzględnie wymagać w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między szkolnymi klasami/pracowniami, w szatni.
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy (może się zdarzyć, że będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas),
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje przyniesiony posiłek w swojej klasie, a obiad po powrocie do domu).

Informujemy i przypominamy:

  • za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka ewentualnie przyłbica) odpowiadają rodzice (my zabezpieczymy nauczycieli i pracowników szkoły),
  • nie będą organizowane uroczystości szkolne (np. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego),
  • nie będą organizowane zajęcia na basenie (na początek – w pierwszym semestrze),
  • ewentualne zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne i odbywające się dotychczas na terenie szkoły będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych, zakończeniu pracy świetlicy, dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni:

przypominamy, że wszystkie łomiankowskie placówki będą pracowały w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii Covid-19. Konieczne jest zapoznanie się z ww. procedurami (dostępne będą w każdej szkole/przedszkolu) i bezwzględne ich przestrzeganie. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o zapisywanie ich na zajęcia świetlicowe tylko w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronach szkół i przedszkoli.

Więcej informacji, a zwłaszcza szczegółowe wytyczne MEN, MZ i GIS, można znaleźć na stronie:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

mjr/Jadwiga Idziaszek
24.08.2020r.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

Przedszkole Samorządowe nr 2 w  Dziekanowie Leśnym serdecznie dziękuje firmie Marolex Sp. Z o.o. z Dziekanowa Leśnego za podarowanie spryskiwaczy do płynów dezynfekujących.19 listopada zostanie uruchomiony telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon będzie dostępny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w każdą środę i czwartek od 12.00 do 15.00 oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

W przypadku nieobecności osoby dyżurującej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zastrzega sobie prawo do wyłączenia telefonu danego dnia, po wcześniejszej informacji.


Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że właśnie dziś ruszyła nasza strona internetowa.
Będą w niej zamieszczane najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola jak również informacje dla rodziców i innych osób zainteresowanych.
Serdecznie zachęcamy do korzystania ze strony.

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Skip to content