o naborze na wolne stanowisko pracy: referenta ds. biurowych

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Nazwa i adres jednostki:
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym
ul. Akinsa 8
05-092 Łomianki
Stanowisko pracy:
referent ds. biurowych
Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • co najmniej 3-letni staż pracy, 
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków w tym w szczególności:  zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
 • znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows: Word, Excel, Program SIO),
 • znajomość obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy,
 • komunikatywność, sumienność, samodzielność, kreatywność.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywania zadań na stanowisku):

 • znajomość aplikacji służących sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, zorientowanie na rezultaty pracy.

Zadania wykonywane na stanowisku:
Do zadań referenta ds. biurowych należeć będą w szczególności:

 • przyjmowanie, segregowanie oraz przekazywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z placówki (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej);
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, w tym archiwizowanie korespondencji;
 • przygotowanie materiałów i ich wprowadzanie do systemów obsługujących sprawozdania statystyczne, w tym sprawozdania SIO i inne;
 • prowadzenie składnicy akt przedszkola, zgodnie z obowiązującą instrukcją działania organizacji i zakresu działania składnicy akt;
 • prowadzenie rejestru jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • organizowanie inwentaryzacji, wpisywanie sprzętów na fiszki inwentarzowe, po ich uprzednim ocechowaniu;
 • prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi placówki;
 • prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu działania placówki zleconych przez przełożonych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o znajomości obsługi komputera,  
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia  25 czerwca 2019 r. osobiście lub pocztą na adres:
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym
ul. Akinsa 8
 05-092 Łomianki
z dopiskiem na kopercie: „REFERENT DS. BIUROWYCH”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia  25 czerwca  2019 roku.

Aplikacje bez podpisanej odręcznie klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, zostaną bez rozpatrzenia zwrócone adresatom.

Inne informacje:

 • w przypadku, gdy zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym jest pierwszą pracą na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, pracownika obowiązuje odbycie służby przygotowawczej, 
 • wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku jest określona w Regulaminie wynagradzania pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
 • wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Przedszkola.