Grupa VII “LISKI”

Nauczyciele: Justyna Wawer – Rogowska

Grażyna Kotas

Pracownik obsługi: Janina Antoniewska

Godziny pracy grupy : 7:30 – 16:30

Konsultacje z nauczycielami grupy:
wtorki i czwartki w godz. 12:00 – 12:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Grudzień

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny:

 •  uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych oraz zabawach ruchowych
 •  przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń.
 •  reagowanie na ustalone sygnały
 •  wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • uczestniczenie w zabawach w formie opowieści ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny:

 •  rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • docenianie więzi rodzinnych oraz wiedzy i doświadczeń dziadków

Obszar społeczny:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami, przyjmowanych od pokoleń
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • dzielenie się z innymi dziećmi swoją wiedzą i doświadczeniami badawczymi
 • zdobywanie umiejętności niesienia pomocy osobom starszym

Obszar poznawczy:

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie
 • czytanie całościowe wyrazów
 • znajomość występowania pór roku
 • rozpoznawanie liter S, s, N, n, B, b
 • znajomość odmierzania czasu
 • wymienianie miesięcy występujących po sobie w roku
 • umiejętność dodawania w zakresie 7
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków zimujących w Polsce
 • klasyfikowanie przedmiotów, porównywanie ilości w zbiorach, wyodrębnianie części wspólnej
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych
 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń
 • recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek z okazji święta dziadków
 • odgadywanie zagadek
 • zapisywanie w postaci graficznej cyfry 8
 • łączenie głosek w jedno słowo
 • rozpoznawanie zabawek ludowych
 • umiejętność wykonania samodzielnego zabawki