Grupa VI “ŻABKI”

Nauczyciele: Agnieszka Urbańska – Pisera

Małgorzata Hinz

Pracownik obsługi: Małgorzata Wino

Godziny pracy grupy : 7:00 – 17:00

Konsultacje z nauczycielami grupy:
czwartki w godz. 12:30 lub 17:00
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:ze śpiewem,tanecznych.
 • Częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych .
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

 •   Wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci.
 • Wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.

Społeczny obszar rozwoju dziecka.

 • Ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia.
 • Poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu.
 • Dzielenie się wrażeniami z podróży do innych miejscowości, krajów.
 • Swobodne rozmowy na różne tematy – w kontaktach z innymi osobami.
 • Dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących latem w wybranych środowiskach, np.: w lesie, w parku, w ogródkach działkowych itp.
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. Badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie).
 • Obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • –        Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych.
 • Orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu.
 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • Wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • Orientowanie się na kartce papieru.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych małych liter i wielkich liter.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Stosowanie określeń: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Tworzenie prac inspirowanych muzyką, literaturą, przyrodą.