Grupa III “SÓWKI”

Nauczyciele: Agata Cichecka

Angelika Rudowska

Pomoc nauczyciela: Barbara Malinowska

Godziny pracy grupy : 7:30 – 17:30

Konsultacje z nauczycielami grupy:
wtorki godz. 12:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: 

Obszar fizyczny

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementami skoku, podskoku, rzutu.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementami naśladownictwa.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych z piłką.
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej.
 • Uczestniczenie w zabawach orientacyjno-porządkowych, muzyczno-ruchowych.

Obszar emocjonalny

 • Uwrażliwianie na piękno przyrody.
 • Rozwijanie empatii wobec zwierząt.
 • Uwrażliwianie na prawidłowe postawy względem przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji podczas zabawy.
 • Trening radzenia sobie z emocjami , nazywanie emocji i uczuć
 • Kształtowanie umiejętności wyciszania emocji podczas słuchania muzyki relaksacyjnej.

Obszar poznawczy

 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi oraz umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Nauka wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich, odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. Wzbogacanie zasobu słownictwa.
 • Rozbudzanie zainteresowań plastycznych przez malowanie, lepienie, wydzieranie.
 • Umuzykalnianie uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem, rytmicznych. Uwrażliwianie słuchu na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych. Trenowanie umiejętności klasyfikowania, porównywania przedmiotów; klasyfikowania ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt i ich środowisk.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych.
 • Trening myślenia logicznego przez rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Ćwiczenie pamięci przez  zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Obszar społeczny

 • Trenowanie umiejętności pracy i współpracy w grupach i parach.
 • Udział w zabawach integracyjnych.
 • Utrwalanie zasad prawidłowej komunikacji i rozwiązywania sporów bez używania agresji.
 • Nauka form grzecznościowych i używanie ich względem innych dzieci oraz dorosłych