Grupa III “SÓWKI”

Nauczyciele: Agata Cichecka

Angelika Rudowska

Pomoc nauczyciela: Barbara Malinowska

Godziny pracy grupy : 7:30 – 17:30

Konsultacje z nauczycielami grupy:
wtorki godz. 12:30
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z nauczycielem

Program: „Wokół przedszkola”

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego

Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,
Wiesława Żaba – Żabińska

Styczeń

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: 

Obszar fizyczny

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej, świadomości własnego ciała, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowo-naśladowczych, orientacyjno-porządkowych z elementami celowania, wyskoku, przysiadu.

Obszar emocjonalny

 • Próba przełamania bariery lęku i stresu podczas występu z okazji                                            „Dnia babci i dziadka”.
 • Rozwijanie empatii wobec członków rodziny.
 • Wdrażanie do rozwijania wartości społecznych, szacunek do osób starszych.
 • Rozwijanie empatii wobec zwierząt.

Obszar poznawczy

 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i aktywności twórczej.
 • Nabywanie umiejętności aktorskich. Rozwijanie sprawności językowych: panowanie nad intonacją, modulowanie głosem, poprawna wymowa.
 • Poszerzanie słownictwa.
 • Rozwijanie pamięci.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Poznawanie różnic pór roku.
 • Dokarmianie ptaków przez dyżurnych i obserwacje przyrodnicze.
 • Nabywanie umiejętności wyszukiwania w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach.
 • Nauka rozpoznawania i nazywania znaków figur i symboli.
 • Nauka liczenia przedmiotów przy pomocy liczebników głównych z podkreśleniem roli ostatniego liczebnika.

Obszar społeczny

 • Trenowanie zaprezentowania własnych umiejętności podczas uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
 • Wdrażanie do pomagania kolegom w grupie.
 • Trenowanie umiejętności pracy w grupach i parach.
 • Utrwalanie zasad prawidłowej komunikacji i rozwiązywanie sporów bez używania agresji podczas swobodnych zabaw z kolegami w kącikach zainteresowań oraz  w ogrodzie przedszkolnych.